§ 1.

Namn
Trygghetspartiet är en ideell förening, som består av kommunavdelningar och därmed är ett förbund. Organisationsnummer 802504-2782.

 § 2.

Säte
Trygghetspartiet har sitt säte inom Skåne.

 

 § 3.

Uppgift och ändamål
Trygghetspartiet är ett politiskt parti för människor i alla åldrar. Det är pragmatiskt och humanistiskt. Det vilar på vetenskaplig grund. Vi tror på ett solidariskt samhälle och vi värnar om välfärd och trygghet

 

§ 4.

Organisation
Högsta beslutande organ är partistämman, som väljer den styrelse, som under verksamhetsåret leder verksamheten och förvaltar partiets tillgångar. Partistyrelsen företräder normalt hela verksamhetsområdet, men området kan i vissa frågor delas verksamhetsmässigt, lämpligen efter valkrets. Dock skall samordning alltid ske, där så icke är uppenbart olämpligt. Områdenas gränser fastställes vid partistämman. Valarbetet rörande landstingsval skall alltid samordnas av partistyrelsen.

Valbar till landstinget och riksdagen är endast den som nominerats av den kommunavdelning vederbörande tillhör.

 

§ 5.

Inträde och medlemskap
Enskild person, som är bosatt i kommun utan avdelning, får söka medlemskap direkt i partiet. Partistyrelsen har rätt att neka medlemskap eller att utesluta medlem som bedöms skada partiet.

Rätt till inträde i partiet har dessutom varje kommunavdelning inom verksamhetsområdet. En nybildad kommunavdelning skall omgående erbjudas medlemskap i partiet.

 

§ 6.

Avgifter
De i partiet ingående avdelningarna erlägger medlemsavgift till partiet baserat på det egna medlemstalet den 31 december året före. Medlemsavgiftens storlek beslutas av partistämman och skall vara inbetalt till partiet under första kvartalet.

Då det inte finns avdelning i en kommun och en invånare önskar bli medlem i partiet skall denna kunna bli medlem direkt i partiet. Medlemsavgiftens storlek beslutas av partistämman och skall inbetalas till partiet.

§ 7.

Möten
Partistämman hålles på plats som styrelsen bestämmer under april månad. Under valår skall partistämman, förutom det som anges i § 10, avse fastställelse av landstings- och riksdagsvalsedlar samt av valprogram i landstingsfrågor.                                                                                                         Styrelsen kallar till partistämma minst 30 dagar i förväg genom skriftlig kallelse till ingående kommunavdelningar. I kallelsen till partistämma skall tid och plats anges då dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt valberedningens förslag finnas tillgängliga för avdelningarna.

Extra distriktsstämma kallas då styrelsen, revisorerna eller mer än en fjärdedel av anslutna kommunavdelningar så begär, varvid det eller de ärenden, som föranlett kallelsen skall anges.

 

§ 8

Beslutmässighet och beslut

Kommunavdelning har förslagsrätt och rösträtt vid partistämma.

Vid partistämma företräds varje kommunavdelning av ombud, ett för första påbörjade hundratalet medlemmar vid föregående årsskifte eller för nya avdelningar vid antagandet som medlem, samt därutöver ett för varje ytterligare påbörjat hundratal medlemmar. Kommunavdelning kan företrädas av högst fyra ombud. Varje ombud har en röst. Röstning medelst fullmakt tillåtes för en avdelning oavsett antal ombud. Ombud får ha endast en fullmakt. Mötet är beslutsmässigt med närvarande ombud och fullmakter. Röstning med fullmakt är tillåten under förutsättning att fullmakten registrerats i röstlängden före partistämmans öppnande.

Omröstning sker öppet med enkel majoritet, dock att begärd votering vid personval skall ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening, som företräds av mötets ordförande utom vid personval, då lottning skall ske.

 

§ 9.

Protokoll

Vid partistämma förs protokoll som justeras enligt bestämmelserna i 10 §. Vid styrelsemöten förs protokoll som justeras av mötesordföranden och minst en justeringsperson..

 

§ 10

Partistämma

För utövande av rösträtt vid partistämma krävs minst 3 månaders medlemskap.

Vid partistämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Upprop och fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 4. Val av mötesordförande samt styrelsens anmälan om mötessekreterare.
 5. Val av två justeringsmän för mötets protokoll, tillika rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning. *
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om verksamhetsårets resultat.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år.
 11. Fastställande av årsavgift för kommunavdelningarna för näst år.
  samt för enskild medlem
 12. Val av styrelse:
 1. Val av ordförande för ett år.
 2. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare.
 3. Val av halva antalet ordinarie ledamöter för två år.
 4. fyllnadsval efter ledamot, som avgått i förtid.
 5. Val av ersättare för två år.
  1. Val av två revisorer samt två ersättare för ett år. Utseende av sammankallande.
  2. Omedelbar justering av val enligt punkt 12 inför styrelsens konstituering
  3. Val av kommittéer eller uppdrag till styrelsen att utse sådan.
  4. Styrelsen utser valberedning om 2-3 personer att förbereda val enligt punkterna 12 och 13 inför nästkommande distriktsstämma. Styrelsen utser sammankallande.
  5. Behandling av styrelsens förslag (propositioner).
  6. Behandling av motioner till distriktsstämma samt yttrande över inkomna motioner till påföljande riksstämma.
  7. Övriga frågor, som senast vid mötets öppnande anmälts tills styrelsen. I sådan fråga får beslut ej fattas om inte styrelsen samt minst 2/3 av närvarande röstberättigade ombud så beslutar. Dock får överläggning i ärendet ske utan beslut.
 • Mötets avslutande.

* Fråga om yttranderätt för inbjudna gäster samt ämnen anmälda för överläggning under punkt 19 skall anmälas under punkt 6.

 

§ 11

Styrelse

Styrelsen består av ordförande och det antal ordinarie ledamöter och ersättare som distriktsstämman beslutar. Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljes för två år, dock så att halva antalet väljs varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör för ett år. Styrelsen leder det löpande arbetet och företräder partiet mot tredje man. Styrelsen har rätt att delegera beslutanderätt till en eller flera ledamöter av styrelsen.

.

§ 12

Motioner

Rätt att motionera till partistämman har varje kommunavdelning. För att behandlas på partistämman skall motion vara partistyrelsen tillhanda senast den 28 februari.

 

§ 13

Ekonomi och revision

Räkenskapsåret skall vara kalenderår. Redovisningen skall ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.

Revisorerna har att kontinuerligt granska partistyrelsens förvaltning och räkenskaper samt årligen upprätta berättelse över sin granskning. Denna berättelse skall överlämnas till partistyrelsen före första kvartalets slut. Revisorerna äger att när som helst ta del av räkenskaper och förvaltning och har rätt att närvara vid partistyrelsens och dess utskotts sammanträden.

Om revisorerna bedömer, att deras granskning föranleder sammankallande av en extra partistämma, kan de hos partistyrelsen begära, att en sådan kallas för visst angivet ärende.

 

§ 14

Stadgeändring

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut av partistämman. Förslag till ändring skall vara bifogat kallelsen till mötet. Beslut fattas med enkel majoritet av antalet representerade röster.

Partistyrelsen får interimistiskt göra stadgeändringar. Beslut om definitiv stadgeändring tas då vid nästkommande partistämma.