Trygghetspartiet vill

Förstatliga skolan. Skillnaden mellan skolor är alltför stor idag. Skolor har olika förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag. Vi vill därför förstatliga skolan. Rektorerna skall vara direkt ansvariga för skolornas arbete och resultat. De har sitt uppdrag direkt från skolverket.

Det kommunala ansvaret. Kommunernas främsta uppgift är att se till att skolorna har tillräckliga resurser och att de har tillräckliga och ändamålsenliga lokaler. En annan uppgift är att biträda skolorna och deras syv organisation (studie och yrkesval-) genom att medverka till att anordna meningsfulla prao- (praktisk arbetslivsorientering) platser i såväl kommunal som privat regi.

Kommunen skall också introducera socialpedagoger som kan biträda skolorna i deras motivationsarbete med hem och fritid. En viktig uppgift är också att medverka till att skolorna får ta del av ett rikt kulturutbud.

Intagningskrav till lärarutbildningarna. Intagningskraven måste skärpas. För studenterna skall gälla att alla ämnen skall vara godkända och kärnämnenas betyg måste vara högre än medelbetyget. Lämpligheten för yrket ska prövas. Antalet examinerade studenter skall inte utgöra något ekonomiskt incitament för högskolorna. Det är den faktiska kvaliteten som är viktig.

Karriärtjänster. Förstelärare skall finnas kvar men deras arbetsuppgifter skall klart definieras. Antalet förstelärare skall regleras i förhållande till antalet lärartjänster. Rektorer skall ha en pedagogisk examen.

Lärarrollen. Undervisningen skall bygga på vetenskap och väl beprövad erfarenhet. Undervisningen skall kvalitetssäkras. Administrationen och annat kringarbete skall minska så att läraren kan fokusera på det pedagogiska arbetet.

Gymnasieskolan. Det ska finnas både teoretiskt gymnasium som ger inträde till högre studier och mer praktiska gymnasier som ger en ren yrkesutbildning. Lärlingsutbildning skall vara en del av gymnasieskolan. Lärlingsutbildning skall i undantagsfall även kunna anordnas för högstadieelever.

Det skall alltid finnas möjlighet, för de elever som senare önskar höja sina betyg, att komplettera sin utbildning så att de kan söka inträde till högre studier.

Särskilda undervisningsgrupper. Ibland är det befogat att dela in eleverna i särskilda undervisningsgrupper även om huvudtanken är att alla elever i grundskolan skall undervisas i heterogena grupper baserade på födelseår.

Förberedelseklasser. Det ska anordnas förberedelseklasser för nyanlända så att de lättare kan introduceras i vanliga klasser. Arbetet ska ske i nära samarbete med den ordinarie skolan och utslussning till klasser ska ske successivt i de olika ämnena. I förberedelseklasserna skall vid behov finnas tillgång till tolk. En viktig uppgift för pedagogerna i förberedelseklass är också att etablera en god kontakt med hemmen, informera om det svenska skolsystemet och de förväntningar som finns på föräldrarna.

Moral och etik
Vår värdegrund är inte självklar utan måste hela tiden förankras. Frågor där man ser till människans och samhällets bästa måste få utrymme i skolan.

Demokrati och jämlikhet
De demokratiska värdena är inte självklara. De sätts hela tiden på prov. Det samma gäller jämlikheten. Skolan måste därför aktivt tillämpa demokrati och jämlikhet och fördjupa kunskapen om dessa förhållningssätt. En konsekvens av detta är att det ska vara förbjudet att bära religiös uniformering i skolan.