Trygghetspartiet kräver

Äldres rättigheter måste stärkas, detta sker bäst genom att vi får en lagstiftning där det tydligt framgår att äldre får tillgång till en god levnadsnivå och inte som i nu, att lagstiftaren nöjer sin med en skälig levnadsnivå. Det har avgörande betydelse att äldre personer kan känna trygghet i åldrandets olika faser. Vi måste våga sätta människovärdet i fokus. Vi måste få tillbaka en vård som motsvarar de sista årens behov

Rätt till äldreboende
Sjuka och svaga äldre ska inte tvingas att bo kvar hemma. Alla ska ha lagstadgad rätt till ett äldreboende, utan någon behovsprövning. Kommunerna ska ha skyldighet att planera så att alla äldre som vill ha en ökad trygghet i sitt boende skall kunna få det i olika former med olika servicegrad. Här ska särskilt beaktas behovet av särskilda boendeformer med dygnet-runt-vård och omsorg. Särskilda avdelningar med specialutbildad personal ska finnas för dementa. Dementa och mentalt friska ska inte blandas.

Alla äldreboende skall ha tillgång till geriatriker, specialist på åldrande, samt specialistsjuksköterskor och välutbildad kringpersonal som regelbundet kontrollerar de äldres hälsa, vikt och mediciner. Vi kan inte känna oss nöjda med att de svårast sjuka äldre vårdas av de som har den lägsta omvårdnadskompetensen.

Mellanvård bör bli en ny vårdform. Äldre som vårdats på sjukhus är ofta inte redo för att återgå till hemmiljön. Utskrivningen från sjukhuset sker oftast mycket snabbt och en hel del äldre far illa av de tvära kast som detta medför för livskvalitet och möjlighet till valfrihet.
Sjukhusen bör förstatligas och all primärvård lägges till kommunerna.

Att få åldras tillsammans
De par som vill fortsätta att leva tillsammans, även om en av dem hamnar på äldreboende, ska kunna göra det. Stor hänsyn måste tas till de enskildas egen önskan och viljeyttring. Frikostig tillämpning av socialtjänstlagen gäller.

Maten är viktig
Oavsett vilket boende som äldre med omsorgsbehov har, ska de ha rätt till en god och näringsriktig mat. Maten ska om möjligt tillagas på boendet. De boende ska ha möjlighet att vara delaktiga i planering av matsedel. De ska, om de vill, få möjlighet att delta i tillagningen. Maten skall kunna vara närproducerad och närodlad. Det är viktigt med en trevlig inramning och måltidssituation. Måltiden ska vara dagens höjdpunkt.

Tänderna är en del av kroppen
Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än att gå till läkaren. Ingen ska behöva ta bort en kroppsdel för att den blivit för dyr att behandla. Med en mun som saknar tänder blir det allt svårare att äta vanlig mat och förse sig med näringsriktig kost. Risken för infektioner ökar och livskvalitén minskar med att det blir allt pinsammare att samtala med en tandlös mun. Sjukvårdstaxa ska gälla för alla över 65 år.

Anhörigstöd
De som vårdar och tar hand om anhöriga i hemmet ska ha möjlighet till avlastning. Det ska finnas korttidsboende/mellan boende som kan fungera som avlastning till anhöriga. Anhörigstödjande får aldrig bli en kvinnofälla. Många sliter hårt och blir själva sjuka För många är det inget frivilligarbete samtidigt som det innehåller mycket skuldkänslor. Inget tvång för förekomma utan avlastning ska hela tiden lösas i överenskommelse

Aktiviteter
De som bor på äldreboende skall stimuleras till aktivitet och sysselsättning. Det bör finnas en utevistelsegaranti som ger alla äldre garanterad utevistelse. Detta kan lämpligen innebära möjlighet till utevistelse varannan dag.

Det är viktigt att satsa på friskverksamhet för äldre i olika åldrar. Det kan exempelvis innebära att kommunen medverkar till att äldre får gymkort för träningsaktiviteter på gym. Ensamhet är ett hot mot äldres hälsa. Här kan kommunen bidraga till fler mänskliga kontakter genom fri kollektiv trafik för exempelvis 70 +. Att mötas och komma ut i naturen betyder mycket för mående och livsglädje. Kostnader i övrigt för friskvårdande aktiviteter ska kunna minimeras genom att man inför ett friskvårdsavdrag för alla över 65 år.