En hållbar miljö är en förutsättning för mänsklighetens framtid. Jordens resurser är inte oändliga och måste vårdas. Naturens självläkande krafter räcker inte till. Vår generation måste ta sitt ansvar och det måste ske nu.

Vi vill medverka till en hållbar utveckling, med fokus på kommande generationer. Vi vill arbeta tillsammans med olika organisationer för en god global miljö.

Utländsk mineralprospektering i Sverige måste regleras bättre. Idag kan bolag lämna landet utan att återställa miljön. Med kostnader för svenska skattebetalare och konsekvenser för miljön.
Bättre skydd av gammelskog, endast 5 % finns kvar. Skydda känsliga naturområden för biotoper. Korridorer i naturen så att djur kan röra sig så naturligt som möjligt.

Ren luft, friskt vatten och livsmedel som är fria från GMO, antibiotika och bekämpningsmedelsrester krävs.

Ren luft

Utöka elbilsparken och komplettera med laddningsspår längs vissa vägar. Fler laddningsstolpar i tätorter.
Ökad satsning på snabbtåg för att minska flygets miljöpåverkan. Större satsning på godstrafik.
Ökad elektrifiering av allmänna transportmedel.

Friskt vatten
Grundvattnet, Östersjön, insjöarna och vattendrag är de viktigaste vattentillgångarna vi har i vårt närområde.
För att skydda Östersjön från avloppsvatten skall fartyg, speciellt kryssningsfartyg och färjor tvingas att köra iland sköljvatten när man ligger i hamn.

Vi ska skydda våra vattentillgångar mot förstörelse och värna det rena vattnet som vi har i vårt land. Vi har fortfarande god tillgång till rent och friskt vatten. Detta måste vi värna och vattentäkterna måste skyddas.

Reningsverken måste byggas ut med ytterligare steg för rening av avloppsvatten. Dagens teknik medger att även mikroplaster, läkemedelsrester och antibiotika resistenta bakterier fångas upp. Detta måste vi utnyttja.

Livsmedel fria från GMO, antibiotika och bekämpningsmedelsrester
Vi kräver livsmedel som är fria från GMO, antibiotika och bekämpningsmedelsrester.

Jordbruksmark ska sparas till livsmedelsproduktion. Utbyggnad av städer ska i första hand ske på obrukbar mark och genom förtätning och bygge på höjden.

Att bygga på den produktiva jordbruksmarken ska ske ytterst begränsat. Vår framtida planering vad avser byggnation och logistik är ett arbete som kan ge stora miljöfördelar i framtiden.

Vi ska se till att inrätta jordbruket så att plats avsätts för bevarande av djur och fauna. Ansvaret vilar på oss idag.

Vi ska också vara öppna och dela med oss för att hjälpa andra länder att använda teknik och kunskap som vi förvärvat.

Vi ska i största möjliga utsträckning ersätta plast med nedbrytbara material.

Vi vill inrätta fler våtmarker i naturen som verkar som reservoarer för dagvatten och bidrar med rening och påfyllnad av grundvattnet.