Trygghetspartiet ska verka för att kommuner och landsting, regioner arbetar med hälsofrämjande friskvård. Det handlar ofta om att visa på det egna ansvaret för att bibehålla sin egen hälsa genom ett medvetet hälsotänk. Viktigt är också att göra friskvården åtkomlig för alla medborgare. Minskande hälsoskillnader påverkar samhällsekonomin positivt. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder genomförs ofta av kommuner, landsting och regioner. De är många gånger kostsamma på kort sikt men är däremot lönsamma på längre sikt.

Kunskap om befolkningens behov är en förutsättning. Trygghetspartiet vill att barn och ungas hälsa blir sammankopplade med skolans läroplaner för mer rörlighet och idrott. Det kan många gånger handla om enkla åtgärder som att fysisk rörelse ingår varje dag, lika väl som sociala aktiviteter.

På arbetsplatser måste friskvårdsarbete ingå i planeringen från arbetsgivare för såväl privat eller offentlig verksamhet. Frisk personal är produktiv och lönsam.

De äldres hälsa är av största vikt, dels för välbefinnandet och dels för den stora vinst samhället gör med en frisk åldrande befolkning. Särskilda öronmärkta satsningar måste genomföras för att motverka den utbredda psykiska ohälsan hos äldre. Den är i dag en av våra största folksjukdomar. Många äldre har i dag stor ensamhetsproblematik med oro och ångest. Trygghetspartiet anser att även äldre i icke självvald ensamhet ska ha samma skydd som vissa djur erhållit. Ingen häst bör längre vistas ensam i sin hage. Vi vill verka för att en utevistelsegaranti införs för äldre som inte själva kan ta sig ut. En sådan garanti blir ett självklart steg mot en förbättrad livskvalitet, då enslighet, svaghet och oro är livsbegränsande.

Trygghetspartiet stöder det gränslösa arbetet idrottsrörelsen gör för att ta hand om våra ungdomar med att ge dem en meningsfull fritid. Idrottsrörelsen är ur folkhälsoperspektiv jätteviktig en viktig del av vårt samhälle.

Samhället bör på ett bättre stödja alla de som frivilligt arbetar inom idrottsrörelsen.

Trygghetspartiet ifrågasätter de stora bidrag som ges till den bolagiserade idrotten. Dessa idrottens bolag bör kunna vara självfinansierade.