Europeiska Unionen idag har många brister. Vi ser ett bidragsraseri, korruption och sanslösa arvoden till politiker, som inte sällan är förbrukade i sina egna hemländer. Dessutom driver grupper av länder sina nationella särintressen på ett sätt som inte gagnar unionen som helhet. Sverige måste arbeta för att EU åter styrs till det som var den ursprungliga planen för unionen.

EU:s organisation måste förändras. Det räcker med att det finns ett Ministerråd, där respektive lands minister företräder sin regering. EU ska ha sitt säte i Bryssel. Det måste bli ett slut på flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg. Den medför icke produktiva kostnader som enbart beror på fransk prestige.

Så här vill vi att man arbetar. Arbetet inom EU ska bygga på samarbete och gemenskap, med respekt för freden. Överenskommelser ska grundas på avtal mellan länderna. Varje regering har ansvar för sitt eget land, även ekonomiskt. Konvergenskriterier får inte finnas. Medlemsländer som inte lever upp till ingångna avtal ska uteslutas.

Vad vill Trygghetspartiet

Försvar. Alla EU-länder bildar, i nuläget, tillsammans en militär allians – detta enligt Lissabonfördraget. Försvarsförmågan är för närvarande låg inom EU och försvaret måste stärkas i de flesta medlemsländer. Lissabonfördraget utesluter inte att ett land kan vara medlem i NATO. I första hand ska Sverige sträva efter att ha ett försvarssamarbete och ett försvarsutvecklingssamarbete med de nordiska länderna.

Frihandelsprincipen. Det ska vara fri konkurrens mellan alla EU-länder. Kvalitet och priser ska vara konkurrensmedel. Detta innebär att jordbrukssubventionerna ska försvinna. Närodlad och närproducerad mat ska kunna vara ett kriterium vid upphandling.

Polisen. Samarbetet mellan europeisk polis ska vidareutvecklas. Varje EU-land bidrar med ett antal poliser till en gemensam organisation. En särskild gränspolis ska bildas.

Kontroller. Alla EU-medborgare förses med EU-pass och passen registreras vid respektive lands gränser. Passen ska lagra både fingeravtryck och ansiktsform för att förfalskning av pass ska omöjliggöras. Alternativt upphör Schengenavtalet och passkrav återinförs för alla länder. Den senaste tekniken ska användas för att säkerställa identifiering.
Skälet till detta är att förhindra och motverka brottslighet, bland annat smuggling av varor och personer. Resandet inom Europa ska även fortsättningsvis vara fritt men kunna kontrolleras. Europol ska ansvara för samordningen.

Flyktingar. Det första land som en flykting kommer till ska pröva flyktingens asylrätt. EU ska gemensamt bygga upp en organisation som svarar för detta.

Miljösamarbetet. Arbetet med miljön måste fortsätta. Handeln med utsläppsrätter ska upphöra. Miljöarbetet ska grunda sig på faktiska åtgärder och inte byråkratiska innovationer.