Vad kräver Trygghetspartiet

Anpassning till EU-genomsnittet
Ur ren rättvisesynpunkt bör en större andel flyktingar, än för närvarande, någorlunda jämt fördelas i alla länder inom EU. Sverige har inte råd, och ska inte heller sträva efter att vara hela världens samvete. Att länder inom EU har andra regler för flyktingmottagande ska inte automatiskt medföra att vårt land överprövar deras handläggning och beslut. Sveriges flyktingmottagande per capita ska anpassas till den nivå som gäller i övriga Europa. Asylrätten ska prövas i det första EU-land som flyktingar kommer till. Få migranter kommer till Sverige utan att ha färdats genom andra EU-länder. Övriga EU-länders behandling av flyktingar, kan måhända klandras, med får inte var asylskäl i Sverige.

Tillfälliga uppehållstillstånd
Endast om synnerliga skäl föreligger ska permanenta uppehållstillstånd (PUT) meddelas. Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) bör vara huvudregel. Kontinuerlig omprövning av TUT bör ske varje år.

Flyktingstatus gäller flyktingar
Den som av fri vilja återvänder till det land han eller hon flytt ifrån, bör inte längre betraktas som flykting. (Kravet på bosättning enligt 4 kap. 5 § p.4 utlänningslagen föreslår vi slopas). Samma bör gälla den som reser till annat land för att där delta i militär träning eller utbildning. Redan beviljat uppehållstillstånd bör i dessa fall återkallas.

Svenskt medborgarskap, något att sträva efter
Vi föreslår längre vistelsetid i Sverige innan svenskt medborgarskap meddelas (minst 5 år). Dubbla medborgarskap ska undvikas. Det krävs kunskaper i svenska och att man kan försörja sig. Begås brott som medför frihetsberövande så ska asylsökande och de som eventuellt fått asyl, utvisas efter avtjänat straff. Medborgarskapet skall kunna återkallas vid grova brott.

Ekonomiska villkor
Samma ekonomiska villkor ska gälla för invandrare i Sverige, som i vår omgivning. I första hand som i övriga EU-länder, i andra hand som i övriga nordiska länder. För att främja en bättre fördelning mellan EU-länderna bör villkoren i Sverige inte vara bättre än i övriga Europa. Den svenska sociallagstiftningen måste anpassas till en värld med ökad rörlighet över gränserna.

Information om Sverige
Svenska ambassader resp. konsulat ska aktivt lämna information om svenska samhällsförhållanden, exempelvis allmän skolplikt, förbud mot våld i familjen, förbud mot barnäktenskap samt den aktuella situationen på den svenska arbetsmarknaden. Detta är minst lika viktigt som informationen om ekonomiska möjligheter och rättigheter i vårt land. Information skall också ges om att Sverige är ett sekulariserat land och svenska lagar gäller.

Hijab och andra religiösa kläder ska vara förbjudna på grundskolor och bland anställda på institutioner och verksamheter som drivs av kommun, landsting eller stat. Detta eftersom dessa kläder signalerar ett kvinnoförtryck – ett patriarkat och klanvälde som inte är förenligt med svensk demokrati.

Bosättning
Migrationsverket anvisar flyktingar till kommuner där de kan erbjudas bostad och möjlighet att på sikt sörja för sitt eget uppehälle. Minareter med böneutrop ska ej få byggas.

Anhöriginvandring
Anhöriginvandringen skall vara restriktiv och inte tillåtas slentrianmässigt. Det måste krävas synnerliga skäl.