Statliga, regionala och kommunala intäkter
De statliga, regionala och kommunala intäkterna skall i första hand komma från skatter och avgifter. Inkomstskatten ska vara progressiv och utgöra högst 50 %. Alla grupper i samhället skall ur skattesynpunkt behandlas lika. Alla skall ha rätt till ett grundavdrag som motsvarar den europeiska fattigdomsgränsen – för närvarande 11 800 kr per månad.

Hur skattemedel ska hanteras
Staten skall inte äga några riskkapitalbolag. Skattemedel får inte användas för spekulation, varken inom regioner, landsting eller kommuner. Skattemedel får avsättas och placeras i finansiella instrument som ger en säker avkastning. Skattemedel skall hanteras med respekt och omsorg.

Staten kan vara delägare i aktiebolag
Om staten är delägare i ett samhällsnyttigt aktiebolag vars huvudsyfte är infrastruktur, forskning, försvar eller vård- och omsorg så ska staten vara representerad i företagets styrelse. Staten ska härvid vara garant för att företaget har en god etisk hållning samt att företaget befrämjar samhällsbygget.

Samhällsnyttiga företag, där staten är engagerad, ska ha en klar medborgarnyttig inställning. Forskning och utveckling skall vara progressiv och kostnaderna för invånarna minimeras. Investeringar i exempelvis järnvägar och elledningar skall finansieras genom lån som betalas av – eventuellt via avgifter.

Staten kan stödja företag
Om ett företag, som har avgörande betydelse för Sverige, riskerar att gå i konkurs så får staten gå in och stödköpa aktier. Så fort företaget är på fötter igen så skall dessa aktier säljas och inkomsterna skall tillfalla staten.

Stöd och bidrag
Bistånd till andra länder ska främst ske genom insatser på plats med svensk personal och svensk materiel. SIDA skall läggas ner och kapitalet skall fördelas på insatser inom landet. Man ska se över alla bidragsformer och bidrag skall inte få skickas utomlands. Barnbidrag skall exempelvis vara behovsprövat och inte kunna skickas till andra länder. Detsamma skall gälla pensioner, sjukbidrag och andra ekonomiska stöd. Olika typer av försörjningsstöd ska åtföljas av ett krav på motprestation, detta i förhållande till bidragsmottagarens förmåga och så länge bidragstagaren är under 65 år. Motprestationen skall kännas meningsfull och/eller vara till gagn för samhället.

Uppgifterna ska renodlas
Stat, region och kommun ska på bästa sätt hjälpa och stödja sina invånare. Detta ska ske genom att man ansvarar för god infrastruktur, god utbildning och god vård och omsorg. Staten har ett särskilt ansvar för landets säkerhet och invånarnas trygghet. Staten har ansvaret för kontakter och samarbeten utanför landet i globala frågor samt i samverkan med EU, FN och andra samverkansorgan.

Regionen har ett särskilt ansvar för kommunikationer samt vård och omsorg. Regionerna tenderar att engagera sig i ett otal övriga frågor. Dessa bör avvecklas och administrationerna minska.

Kommunerna har trillat i samma fälla som regionerna. Det finns många intresseområden som inte ska omfattas av kommunernas engagemang.

Professionell Public Managent
Vi måste ha ett nytt ekonomiskt tänkande. Välfärden kan inte hanteras som en producerande fabrik. Vi har mjuka värden och professionella värden som vi i dagsläget inte tar vara på. Vi måste låta professionen få ett större inflytande. Vi måste lita på att välutbildade sköterskor, läkare, lärare och poliser fungerar på ett humanistiskt och samhällsnyttigt sätt utan denna gigantiska överbyggnad. Vi måste införa ett Professionell Public Management. Vi måste radikalt minska all administration och låta yrkesmännen vara yrkesmän. En välutbildad yrkesman som får arbeta med det den är utbildad för, och som trivs på sitt jobb, arbetar utvecklande och effektivt.

Vi vill återinföra ett synsätt där man litar på att människan gör sitt bästa. Positiv, engagerad och välutbildad personal, bra, tydliga och lyhörda, chefer och en bra organisation som byggs underifrån fordras för att åter få den svenska välfärden i topp.