Persontransporter inom staden
Vi i Trygghetspartiet Lund,  är glada att  kostnadsbeslutet med spårvagn är ändrat. Normalt brukar vi benämnas som Sveriges cykelstad, detta beroende av alla de studenter som lever sitt liv under större delen av året i Lund. De busslinjer som idag trafikerar staden är alldeles tillräckliga, och den kostnad som det innebär med spårvagnsupplägget kan nu istället vara en del i Lunds välfärdskostnader.

Trygghetspartiet är partiet för hela livet
En av våra viktigaste politiska frågor är dock fortfarande livet under pensioneringen. Att förändra attityden mot de äldre tar tid. Vi vill börja arbetet här och nu! Vi tror på Lund! Tryggheten för de äldre måste säkerställas. Den lokala polisen måste bli mycket mer aktiv i Lund och synas i vår närhet på gator och torg. Brott mot äldre ska prioriteras. Vi kräver en lagstadgad rätt till äldreboende när man har fyllt 85 år. Ensamhet är lika förödande som åldersrelaterade sjukdomar. Lagen om valfrihet ska vara en lag för patienterna, inte emot.

Turism och Kultur
Kommunen måste fortsätta att satsa på turism och kultur. Företag med lokal förankring ska ges möjlighet att etablera sig och att växa, inom Lunds kommun.

Migrationspolitiken
När det gäller migrationspolitiken anser Trygghetspartiet, att om Regering och Riksdag vill se en fortsatt omfattande flyktingmottagning , måste man presentera en plan och ta kostnaderna för dessa människor. Hur de ska få bostäder och kunna erbjudas arbete. Annars går det inte ihop för Lund!
En bättre skola
Skolan är inte tillräckligt bra, vi föreslår att skolan skall förstatligas! Skolornas resultat är alltför dåligt och ojämnt fördelat. Kommunerna har inte längre något förtroende som skolhuvudman. Alltför många ”förståsigpåare” i kommunerna har plottrat med skolan. Skolans undervisning ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolan måste förstatligas. Rektorerna ska vara ansvariga för skolan inför skolverket. Kommunernas uppgift ska begränsas till att se till att skolan har tillräckliga resurser och att man har moderna och ändamålsenliga lokaler. Vi vill att eleverna rör sig i skolan varje dag. Fysisk aktivitet är positiv för inlärning. Humanism, social kompetens och demokrati ska finnas på schemat.

Lokala producenter
Producenter i närmiljön bör kunna tillfrågas vid kommunala upphandlingar.  Alla kommunala institutioner i Sverige bör kunna erbjuda närodlad mat till sina gäster.
Närodlad mat
– gynnar miljlön på grund av kortare transporter.
– gynnar de lokala producenterna och bygden.
– är en större garant för en friskare och fräschare produkt.

Med Trygghetspartiet är vi på väg mot ett bättre samhälle.