ABC för Landskrona

Arbetslivet i kommunen skall fungera så att alla skall
ha möjlighet till ett passande arbete.
Vi behöver därför bygga eller anordna ett Företagshus, som skall ge
den som vill starta någon form av egen verksamhet möjlighet
till ändamålsenliga arbetslokaler. Detta ger konkurrensfördelar
för det lokala näringslivet och möjlighet till ett samarbete med
närstående företag som dessutom är stärkande för vårt näringsliv i
Landskrona.

Bostadspolitik skall anpassas till människors behov och betalningsförmåga.
Vi vill att kommunen värnar den kollektiva iden med ett kommunalt bostadsbolag
som skall vara priskonkurrerande så att boendekostnaden hålls nere.
Inga utförsäljningar så att den kommunala andelen av bostäder minskar.

Civilsamhället skall tillse att en fungerande barnomsorg finns som
genom utbildade pedagoger ger våra barn en god start i livet.
En skola för framtidens medborgare med ett lärande som ger
ett insteg i arbetslivet.

Sjukvården skall vara organiserad så att befolkningen kan få
en säker och bra vård inom rimliga tidsperspektiv.

Äldreomsorgen skall vara så utformad att de behov som finns kan
uppfyllas och invånarnas krav på vård, omsorg och boende tillgodoses.

Tryggheten kan förbättras genom att stimulera och aktivera föreningar
och enskilda i ett samarbete med polis och annan myndighet.

Med Trygghetspartiet är vi på väg mot ett bättre samhälle!

 

Landskronas Miljöpolitik

 • När naturens självläkande krafter inte räcker till då krävs att långsiktiga åtgärder sätts in så att skador på människa och miljö förhindras.
 • Att stoppa utsläppen av skadliga, inte nedbrytbara ämnen i mark, luft och vatten är viktiga frågor för Trygghetspartiet.
 • Våra sjöar, vattendrag och kustvatten skall skyddas så att fritidslivet och fisket kan bibehållas. All fiskodling skall miljöprövas.
 • All odlingsbar mark skall användas för livsmedelsproduktion.
 • Vi kräver livsmedel som är sunda och fria från GMO, antibiotika och bekämpningsmedelsrester.
 • Våra livsmedel skall så långt det är möjligt ha naturliga mineraler och näringsämnen. Detta krävs av ett säkert livsmedel.
 • All framtidsplanering vad avser byggnation och logistik skall ha en inriktning som ger miljöfördelar för människor och natur i framtiden.
 • All energi utgår från solen och omvägar ger förluster. En lösning är från sol till solceller.
 • En säker och självbärande energiproduktion är lösningen som vi eftersträvar med resursriktig användning.
 • En utveckling av miljökunskap och teknik ger jobb på den svensk arbetsmarknaden.
 • Att i samarbete med olika organisationer i samhället som kan driva på denna utveckling har en hög prioritet för Trygghetspartiet, Landskrona.

Alla politiska beslut ska miljöprövas!