Trygghet
I BRÅ:s senaste undersökning, just om trygghet, har 40% angivet att de kände otrygghet och att 20% angivet att de inte vågade gå ut om kvällarna i det område de bodde i. Vårt land är inte det trygga Sverige som vi växte upp i en gång.                                                                

Turism och Kultur
Kommunen måste fortsätta att satsa på turism och kultur. Företag med lokal förankring ska ges möjlighet att etablera sig och att växa, inom Höganäs kommun.

Trygghetspartiet är partiet för hela livet
En av våra viktigaste politiska frågor är dock fortfarande livet under pensioneringen. Att förändra attityden mot de äldre tar tid. Vi vill börja arbetet här och nu! Vi tror på Höganäs. Tryggheten för de äldre måste säkerställas. Den lokala polisen ska finnas i Höganäs och synas i vår närhet på gator och torg.
Brott mot äldre ska prioriteras. Vi kräver en lagstadgad rätt till äldreboende när man har fyllt 85 år. Ensamhet är lika förödande som åldersrelaterade sjukdomar. Lagen om valfrihet ska vara en lag för patienterna, inte emot.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen innehåller ett mycket tydligt inslag om diskriminering på grund av ålder. Vi vill se Höganäs kommun som en föregångare när det gäller att motverka all diskriminering av unga och gamla på arbetsmarknaden och i kommunal service.

Skola och barnomsorg
Skola och barnomsorg måste få mer resurser för att uppnå en acceptabel nivå. Färre barn i grupperna, fler skolvärdar och speciallärare. Vi vill också se en utbyggd föräldrautbildning.

Migrationspolitiken
När det gäller migrationspolitiken anser Trygghetspartiet att om Regering och Riksdag vill se en fortsatt omfattande flyktingmottagning , måste man presentera en plan och ta kostnaderna för dessa människor. Hur de ska få bostäder och kunna erbjudas arbete. Annars går det inte ihop för Höganäs.

Våra ställningstaganden är tydliga.
Vi respekterar sanningen, och använder den!
Trygghetspartiet behövs!

Vi kan inte ändra allt detta på egen hand. Men vi behövs om dessa frågor ska tas upp på den
politiska agendan.

Trygghetspartiet kommer alltid att ta fram lösningar som främjar samhälle och medborgare!