Ett tryggare Helsingborg:

Alla måste kunna röra sig över allt i Helsingborg utan att behöva vara orolig för sin säkerhet. Polisen måste vara mera synlig. Kommunen och polisen måste samarbeta. Kameror ska sättas upp på kritiska ställen och lampor och belysning ska ses över.

Det ska sättas in åtgärder för att få ett renare och mer välskött Helsingborg. Det är alldeles för skräpigt på många ställen och att planteringar och rabatter missköts är inte ovanligt.

Hemlösas Hus ska återigen erbjuda natthärbärge till hemlösa. Vi har alltför många som inte kan eller vill acceptera kommunens erbjudande om bostad och som inte bör sova i portar och trappuppgångar.

Vi ska erbjuda gratis buss till alla under 18 år.
Vi ska erbjuda gratis buss till alla över 65 år.
Pensionärer ska få fritt tillträde till Dunkers Kulturhus, Fredriksdal och Sofiero.

Den politiska överbyggnaden måste minska: Antalet kommunalråd och politiska sekreterare ska skäras ner. Den administrativa organisationen ska krympas. Bland annat så ska antalet kommunikatörer ses över. En större del av budgeten ska föras över från stödverksamheter till kärnverksamheter. Alla kommunala avtal ska ses över. Bättre kontroll och uppföljning av avtal.

Vi säger nej till Landborgsgaraget. Det finns andra och bättre sätt att lösa parkeringsproblematiken på.

Kommunen ska sträva efter att handla in närproducerade livsmedel samt ha tillagningskök i så nära anslutning till verksamheterna som möjligt.

Kommunala skolvärdar skall finnas på alla skolor. Praon skall utvecklas för högstadieelever.

Helsingborg har, i förhållande till sin storlek, väldigt lite grönytor, därför är det viktigt att slå vakt om de grönytor som finns i staden. Vi räknar koloniområden som grönytor. Det finns smartare sätt att förtäta på.

Äldreboende ska utformas så att dementa har särskilda avdelningar. Personal på demensboende har helt andra utbildningar än övrig omsorgspersonal. Kommunen ska erbjuda avlastning, utbildning och anhörigstöd till de anhöriga som vårdar och tar hand om sjuka eller vårdkrävande anhöriga.

 

Viktiga frågor i Helsingborg:

 1. Äldreboenden, vårdboenden.
  a. Inga riskkapitalbolag som är utlandsbaserade ska komma ifråga som entreprenörer.
  b. Trygghetskrav: uppföljning av läkemedel, tillräcklig tillsyn, tillräcklig omsorg, tillräckligt med mat, friskvård
  c. Trivselkrav: Trevlig matsituation, trivsamt boende, trevliga aktiviteter, sociala behov tillgodoses.
  d. Dementa och friska ska inte blandas på avdelningarna.
  .
 2. Söder (Drottninghög, Dalhem, Planteringen, Adolfsberg)
  a. Socialpedagoger anställs i skolan för att jobba för en positiv kontakt mellan hem och skola.
  b. Välfungerande fritidsgårdar etableras.
  c. Personlig uppföljning av ungdomar 16–19 år som ej går i skolan.
  d. Personlig uppföljning av 20–30 åringar som saknar sysselsättning/anställning.
  e. Trygghetsskapande samverkan mellan och inom följande grupper: fastighetsägare, hyresgäster, affärsidkare och föreningar.
  f. Genomgång av utemiljön; skötsel, belysning, tillgänglighet osv.
  .
 3. Bostäder:
  a. Ett trevligare byggande – inte öststatsliknande byggnadskomplex. Mer fantasifullt och trivselskapande.
  b. Vara aktsam om grönytor, koloniområden och kulturområden.
  c. Skattefritt bostadssparande för till exempel 16–25 åringar om exempelvis 50 000 kr per år.
  d. Max 10% i reavinstskatt för de som är 65+ och säljer, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.
  .
 4. Övrigt:
  a. Emot byggandet av Landborgskopplingen – pga dålig tillgänglighet, kulturområde och att det finns andra lösningar.
  b. Hantera koloniområdena med varsamhet. Grönytor behövs.
  c. Fria bussresor för ungdomar upp till 20 år och för de som är över 65.
  d. Fri tillgång till Dunkers, Sofiero och Fredriksdal för 65+
  e. Inga fler vindkraftverk i Helsingborg
  f. Med mera