Helsinborg lokalpolitik

Ett tryggare Helsingborg:
Alla måste kunna röra sig över allt i Helsingborg utan att behöva vara orolig för sin säkerhet.          Polisen måste vara mera synlig. Kommunen och polisen måste samarbeta.                                          Kameror ska sättas upp på kritiska ställen och lampor och belysning ska ses över.

Det ska sättas in åtgärder för att få ett renare och mer välskött Helsingborg.                                                Det är alldeles för skräpigt på många ställen och att planteringar och rabatter missköts är inte ovanligt.
Hemlösas Hus ska återigen erbjuda natthärbärge till hemlösa. Vi har alltför många som inte kan eller vill acceptera kommunens erbjudande om bostad och som inte bör sova i portar och trappuppgångar.
Vi ska erbjuda gratis buss till alla under 18 år.
Vi ska erbjuda gratis buss till alla över 65 år.
Pensionärer ska få fritt tillträde till Dunkers Kulturhus, Fredriksdal och Sofiero.

Den politiska överbyggnaden måste minska: Antalet kommunalråd och politiska sekreterare ska skäras ner. Den administrativa organisationen ska krympas. Bland annat så ska antalet kommunikatörer ses över.
En större del av budgeten ska föras över från stödverksamheter till kärnverksamheter.
Alla kommunala avtal ska ses över. Bättre kontroll och uppföljning av avtal.
Vi säger nej till Landborgsgaraget. Det finns andra och bättre sätt att lösa parkeringsproblematiken på.

Kommunen ska sträva efter att handla in närproducerade livsmedel samt ha tillagningskök i så nära anslutning till verksamheterna som möjligt.
Kommunala skolvärdar skall finnas på alla skolor. Praon skall utvecklas för högstadieelever.
Helsingborg har, i förhållande till sin storlek, väldigt lite grönytor, därför är det viktigt att slå vakt om de grönytor som finns i staden. Vi räknar koloniområden som grönytor. Det finns smartare sätt att förtäta på.
Äldreboende ska utformas så att dementa har särskilda avdelningar.                                                     Personal på demensboende har helt andra utbildningar än övrig omsorgspersonal.
Kommunen ska erbjuda avlastning, utbildning och anhörigstöd till de anhöriga som vårdar och tar hand om sjuka eller vårdkrävande anhöriga.
Prioriterade områden på regional nivå:
Landstinget läggs ner. Sjukvården förstatligas och kommunaliseras.
Munnen är en del av kroppen. Tandvård och sjukvård ska kosta samma.
Ögonen är också en del av kroppen. Standardglas skall tillhandahållas gratis.
Det ska finnas en bemannad polisstation i alla kommuner. Det skall finnas en polisstyrelse i alla kommuner som tillsammans med poliserna diskuterar prioriterade insatser.